ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าบลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้
EN TH

เกี่ยวกับเรา

BWHREIT บริหารจัดการโดย บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรม ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรกเป็น ทรัพย์สินซึ่งมีทำเลที่ตั้งโดดเด่น กระจายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลักของประเทศไทย มีจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
เชื้อชาติ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ในแต่ละช่วงฤดูกาล และสร้างสมดุลในพอร์ตการลงทุน

พันธกิจ และ ความมุ่งมั่น

การลงทุนในสินทรัพย์และการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าพอร์ตการลงทุน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่นักลงทุน ผ่านการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง ตั้งอยู่ในทำเลการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและโดดเด่น พร้อมการทำงานร่วมกับ
ผู้บริหารทรัพย์สิน และผู้เช่าหลักอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของทรัพย์สินให้แข็งแรงตลอดไป


ผู้เชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

คณะทำงานของผู้จัดการกองทรัสต์มีประสบการณ์ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในหลายโครงการ ครอบคลุมทุกตลาดและประเภทของทรัพย์สิน พร้อมที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินให้ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มศักยภาพ


มีกรอบการลงทุนที่ชัดเจน และโปร่งใส

เรายึดมั่นในแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างโปร่งใสและ
เท่าเทียมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

กองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม และมีทรัพย์สินที่หลากหลายในแง่ที่ตั้งและผู้บริหารโรงแรม
มูลค่าพอร์ตการลงทุน
~ 4,420
ล้านบาท
จำนวนห้องพัก
> 780
ห้อง


ทรัพย์สินโรงแรมตั้งอยู่ใน
3 จังหวัดท่องเที่ยว
สำคัญของประเทศไทย
ประมาณการผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
8.5%
(1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

โครงสร้างกองทรัสต์ BWHREIT

จุดเด่นของกองทรัสต์ BWHREIT

1

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรก กระจายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลักของประเทศไทย มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติ ช่วยกระจายความเสี่ยง และสร้างสมดุลในพอร์ตการลงทุน

2

BWHREIT ถือเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 3

3

ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

4

ทรัพย์สินโครงการฯ บริหารโดยผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างดี

5

กองทรัสต์มีผู้เช่าหลักที่เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สินที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมมาอย่างยาวนาน

6

สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุน และมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม

7

ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนการดำเนินการให้กองทรัสต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงแรมที่มีศักยภาพ

กรอบกลยุทธ์การลงทุน

โครงสร้างการจัดการ

เรามีทีมงานที่พร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการลงทุน กฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สิน เรามีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในการจัดตั้งกองทรัสต์ และบริหารจัดการกองทรัสต์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุน

พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการอิสระ

พรเทพ ศรีสอ้าน

กรรมการ

ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์

กรรมการ

รุ่งยศ จันทภาษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติพงษ์ ว่องวิษณุพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และฝ่ายปฏิบัติการ

ณัชชา สีหาบุตร, CFA

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การเงิน การลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ยามา อุรเคนทรางกูร

ผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบ และฝ่ายบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ทรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าบลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้ (BWHREIT)

โอกาสในการลงทุนไปพร้อมการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
กองทรัสต์ BWHREIT ได้เข้าลงทุนครั้งแรกใน 3 โรงแรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งโดดเด่นบนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย ทรัพย์สินแต่ละแห่งมีจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งช่วยสร้างสมดุลและกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างดี

โรงแรมแลงแฮม สแปลช จังเกิ้ล รีสอร์ท และ สวนน้ำ

สรุปภาพรวมที่สำคัญ
สถานที่ตั้ง ซอยไม้ขาว 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ (Freehold)
ปีที่เริ่มดำเนินการ 2554
ผู้บริหารโรงแรม บริษัท แลงแฮม ฮอสปิทาลิตี้ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้เครือ แลงแฮม ฮอสปิทาลิตี้ กรุ๊ป
ตำแหน่งทางการตลาด เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวเป็นหลัก มีสวนน้ำสแปลชจังเกิ้ล และห้องประชุมขนาดใหญ่ โดยโรงแรมติดชายหาดไม้ขาวซึ่งมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร
ห้องประชุม รองรับผู้เข้าประชุมได้มากถึง 1,300 คน
สถานที่ใกล้เคียง 15 นาที (10 กม.) จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต

จุดเด่นของทรัพย์สิน

 • โรงแรมแลงแฮม สแปลช จังเกิ้ล และสวนน้ำอยู่ภายใต้การบริหารของเครือแลงแฮม ฮอสปิทาลิตี้ กรุ๊ป (Langham Hospitality Group) ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล โดยมีฐานลูกค้าหลักเป็นชาวจีน และฮ่องกง
 • โรงแรมตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยสามารถเดินทางไปกลับสนามบินนานาภูเก็ตเพียง 10 กม. และอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพียง 13 กม.
 • เป็นที่ตั้งของ "สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล" ซึ่งเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ในภูเก็ตบนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ประกอบด้วยเครื่องเล่นกว่า 10 ชนิด
 • มีห้องประชุมขนาดใหญ่รองรับงานสัมนาผู้เข้าประชุมได้กว่า 1,300 คน
 • ได้รับความนิยมเหมาะเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานสัมนา งานแต่งงาน เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 57 ไร่

โรงแรม หรรษา สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา

สรุปภาพรวมที่สำคัญ
สถานที่ตั้ง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎธานี
กรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่าช่วง 20 ปี (Leasehold)
ปีที่เริ่มดำเนินการ 2553
ผู้บริหารโรงแรม บริษัท หรรษา โฮเต็ล จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ หรรษา กรุ๊ป
ตำแหน่งทางการตลาด เป็นรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูน และคู่รักเป็นหลัก โดยห้องพักของโรงแรมสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ทุกห้อง
สถานที่ใกล้เคียง 20 นาที (7.4 กม.) ถึงสนามบินสมุย
10 นาที (3.0 กม.) ถึง ท่าเรือบ่อผุด

จุดเด่นของทรัพย์สิน

 • โรงแรม หรรษา สมุย อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม หรรษา กรุ๊ป ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจโรงแรมอย่างยาวนานกว่า 10 ปี
 • เป็นรีสอร์ทหรู ระดับ 5 ดาว โดยห้องพักได้รับการออกแบบให้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ทุกห้อง
 • ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีบริเวณติดชายหาดยาว 129 เมตร มากกว่าโรงแรมอื่นๆในหาดบ่อผุด สามารถเดินทางจากสนามบินเพียง 7.4 กิโลเมตร รวมถึงตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะสมุย ประกอบด้วย ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ และคอมมูนิตี้มอลล์ เดอะวอร์ฟสมุย
 • มีบริการสปา "ลักซ์ษา สปา" เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงในสมุย ได้รับคะแนนบริการสปาเป็นอันดับ 2 ใน Tripadvisor
 • ได้รับความนิยมเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน ของคู่รัก คู่ฮันนีมูน

โรงแรม กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ และศูนย์ประชุม

สรุปภาพรวมที่สำคัญ
สถานที่ตั้ง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า 30 ปี (Leasehold)
ปีที่เริ่มดำเนินการ 2553
ผู้บริหารโรงแรม บริษัท เดอะซีนิคอล จำกัด
ตำแหน่งทางการตลาด เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทระดับ 4 ดาวที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มบริษัท และหน่วยงานราชการ ผู้ใช้บริการห้องประชุมเพื่อการสัมมนา
ห้องประชุม โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ มีห้องประชุมจำนวน 11 ห้อง รองรับผู้เข้าใช้บริการได้สูงสุด 2,500 คน
ศูนย์ประชุม KYCC เป็นศูนย์ประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ มีจำนวนห้องประชุม 14 ห้อง รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงถึง 5,000 คน
สถานที่ใกล้เคียง 10 นาที (5 กม.) จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จุดเด่นของทรัพย์สิน

 • ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพท่ามกลางธรรมชาติ โดยตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขาใหญ่ ประกอบด้วย Scenical World ,Palio, PB Velley and Winery
 • โรงแรม กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ และศูนย์ประชุมอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มผู้บริหารโรงแรมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจโรงแรมอย่างยาวนานกว่า 10 ปี
 • โรงแรม กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ มีศูนย์ประชุม KYCC ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ รองรับผู้เข้าใช้บริการรวมสูงสุดถึง 7,500 คน
 • ภายในโรงแรมมีพื้นที่กว้างขวางรายล้อมด้วยหุบเขาและธรรมชาติ โดยผู้เข้าพักสามารถพักผ่อน และทำกิจกรรมนันทนาการได้มากมาย

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์