ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าบลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้
EN TH

เกี่ยวกับเรา

BWHREIT บริหารจัดการโดย บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรม ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรกเป็น ทรัพย์สินซึ่งมีทำเลที่ตั้งโดดเด่น กระจายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลักของประเทศไทย มีจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
เชื้อชาติ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ในแต่ละช่วงฤดูกาล และสร้างสมดุลในพอร์ตการลงทุน

พันธกิจ และ ความมุ่งมั่น

การลงทุนในสินทรัพย์และการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าพอร์ตการลงทุน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่นักลงทุน ผ่านการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง ตั้งอยู่ในทำเลการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและโดดเด่น พร้อมการทำงานร่วมกับ
ผู้บริหารทรัพย์สิน และผู้เช่าหลักอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของทรัพย์สินให้แข็งแรงตลอดไป


ผู้เชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

คณะทำงานของผู้จัดการกองทรัสต์มีประสบการณ์ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในหลายโครงการ ครอบคลุมทุกตลาดและประเภทของทรัพย์สิน พร้อมที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินให้ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มศักยภาพ


มีกรอบการลงทุนที่ชัดเจน และโปร่งใส

เรายึดมั่นในแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างโปร่งใสและ
เท่าเทียมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

จุดเด่นของกองทรัสต์ BWHREIT

1

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรก กระจายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลักของประเทศไทย มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติ ช่วยกระจายความเสี่ยง และสร้างสมดุลในพอร์ตการลงทุน

2

BWHREIT ถือเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 3

3

ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

4

ทรัพย์สินโครงการฯ บริหารโดยผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างดี

5

กองทรัสต์มีผู้เช่าหลักที่เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สินที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมมาอย่างยาวนาน

6

สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุน และมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม

7

ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนการดำเนินการให้กองทรัสต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงแรมที่มีศักยภาพ

กรอบกลยุทธ์การลงทุน

โครงสร้างการจัดการ

เรามีทีมงานที่พร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการลงทุน กฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สิน เรามีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในการจัดตั้งกองทรัสต์ และบริหารจัดการกองทรัสต์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุน

พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการอิสระ

พรเทพ ศรีสอ้าน

กรรมการ

ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์

กรรมการ

รุ่งยศ จันทภาษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติพงษ์ ว่องวิษณุพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และฝ่ายปฏิบัติการ

ณัชชา สีหาบุตร, CFA

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การเงิน การลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ยามา อุรเคนทรางกูร

ผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบ และฝ่ายบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย